Welkom op de website van de Sint Martinus en Sint Antonius abt Parochie te Petegem-aan-de-Leie bij Deinze.
Onze parochie maakt deel uit van de parochie in Deinze en het dekenaat Deinze.

U vindt onze kerk op het snijpunt van de N43 (baan Gent-Kortrijk) en de N35 (baan Tielt-Gavere). Het officiële adres van onze kerk is Kortrijkstraat 65 te 9800  Deinze.  

U kan op deze website algemene informatie vinden. De rubriek nieuws vindt u hieronder en wordt wekelijks vernieuwd.

Sint-Martinus Kerk binnen

 

Nieuws

Vieringen 

 

ZONDAG 9 AUGUSTUS – NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR – H. Teresia Benedicta van het Kruis

09.30 u. Zondagsviering 
Gregoriaanse hoogmis t.i.v. onze geloofsgemeenschap

ZATERDAG 15 AUGUSTUS – HOOGFEEST TENHEMELOPNEMING VAN MARIA

09.30 u. Hoogdagviering 
Gregoriaanse hoogmis t.i.v. onze geloofsgemeenschap

ZONDAG 16 AUGUSTUS – TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR – H. Stefanus van Hongarije

09.30 u. Zondagsviering 
Gregoriaanse hoogmis t.i.v. onze geloofsgemeenschap
Euch. t.i.v. de bewoners van het WZC St.-Jozef
Euch. t.i.v. Hilda Vercamer 

Pastorale mededelingen 9 augustus 2020

 Dit kindje wordt volgend weekend door het doopsel opgenomen in onze christengemeenschap: Rosalie, dochtertje van Sven Degroote en Tessa Vertriest, Kaleshoek. Onze oprechte gelukwensen aan de ouders en hun familie.

Op donderdag 13 augustus zijn de ouders die hun kindje één van de volgende weken of maanden willen laten dopen welkom voor de doopontmoeting. Deze heeft plaats om 20.00 uur in het parochiaal huis.

Op zaterdag 15 augustus vindt de avondmis – hoogdagviering in de O.-L.-Vrouwkerk niet om 17.30 uur maar om 18.00 uur plaats!

 

WE ZIJN DANKBAAR DAT WE TERUG MOGEN SAMENKOMEN ALS GELOOFSGEMEENSCHAP! MAAR DE VOORWAARDEN ZIJN NIET EENVOUDIG
Sinds enkele dagen mogen de openbare liturgische vieringen hervat worden, en daar zijn we blij en dankbaar om. Maar de Nationale Veiligheidsraad en de Bisschoppenconferentie van België legden – uiteraard omwille van de gezondheid van onze medemensen en van onszelf - heel wat veiligheids-voorschriften op. En die zijn niet eenvoudig en soms ook niet aangenaam. Maar we kunnen, mogen en willen ze niet naast ons neerleggen.

Dit betekent bijvoorbeeld dat je niet naar de kerk komt wanneer je koorts hebt of je verkouden voelt, dat het aangeraden is om een mondmasker op te zetten bij het aanschuiven en naar binnen gaan en bij het verlaten van de kerk. We mogen ook niet gezellig blijven keuvelen na de Mis, het zogenaamde ‘samenscholingsverbod’ geldt nog steeds.

De kerken waarin een zondagsviering plaatsvindt (de Onze-Lieve-Vrouwekerk op de Markt, de Sint-Martinus en Sint-Antonius Abtkerk aan het rondpunt, de Sint-Pauluskerk op de Oostkouter en de Sint-Amandus en Jobkerk te Astene) zijn voor de heropstart van de vieringen grondig gereinigd. Alle stoelen zijn ook afgewassen.
Zang- of andere boeken worden niet ter beschikking gesteld. Eenmalig gebruikte blaadjes kunnen, maar worden na één keer gebruikt te zijn, vernietigd. De wijwatervaten blijven ongebruikt.
Op verschillende plaatsen in de kerk wordt ontsmettingsgel ter beschikking gesteld. De gelovigen die aan de viering deelnemen, ontsmetten hun handen bij het binnenkomen van de kerk.
Er is een duidelijk circulatieplan over het naar binnen en naar buiten gaan, dat om de veilige afstand van 1,5 m te respecteren. ‘Verkeersborden’, pijlen op de grond en tekeningen helpen hierbij.
We kunnen niet zomaar gaan zitten waar we willen. Ook hier geldt de afstandsregel van 1,5 m! Mensen die in eenzelfde huis wonen, kunnen uiteraard naast elkaar plaatsnemen.
De collectes gebeuren niet op de gewone manier. Aan de in- en uitgang van de kerk staan mandjes, waarin mensen hun bijdrage voor de eredienst en de geloofsgemeenschap kunnen deponeren.

Er is ons door de overheid ook een maximum aantal aanwezigen per kerk opgelegd van 1 gelovige per 10 m². Dat betekent dat het maximum aantal gelovigen dat volgende weken aan één viering kan deelnemen in de Sint-Amandus en Jobkerk te Astene 53 is, in de Sint-Pauluskerk 94, in de Sint-Martinus- en Antonius Abtkerk 70, in de Onze-Lieve-Vrouwkerk 88. Dit zou kunnen tot ongelukkige situaties leiden… Eén element van oplossing zijn bijkomende vieringen: één op zaterdagnamiddag om 16.00 u. en één op zondagavond om 18.00 u. (zoals op de hoogdagen). Deze vieringen zullen plaatsvinden in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De mensen die gewoon zijn om aan de viering van 17.30 u. of 10.30 u. deel te nemen, willen we vragen om er eens over na te denken of 16.00 u. op zaterdag, of 18.00 u. op zondag voor hen (voorlopig) ook niet zou passen.

In de eerste fase van het heropstarten van de openbare liturgische vieringen zullen we geen heilige communie uitreiken. We bespraken dit grondig en namen dan met de Parochieploeg de beslissing. We vinden het niet mogelijk om een veilig en voorzichtig communiceren te laten samengaan met een waardig en liturgisch belevend uitdelen en ontvangen van de heilige communie. Ook in verschillende andere parochiegemeenschappen van ons dekenaat nam men dezelfde beslissing. 
Volgens ons is het risico op het doorgeven van het virus in deze fase nog te groot bij het uitdelen van de communie. Alle voorgestelde manieren om te communiceren lijken ons ook vrij omslachtig en kunstmatig. Daarom dus: voorlopig geen lichamelijke communie, wel ‘geestelijke communie’ of ‘communie van verlangen’. 
In de eucharistieviering is de Heer trouwens op verschillende intense en bijzonder diepe manieren aanwezig en komt Hij tot ons en in ons, vooral ook in zijn Woord.

In iedere viering kunnen we ook maar ‘werken’ met één lector, één cantor, een paar misdienaars (die heel weinig actief kunnen tussenkomen) en (uiteraard) één organist-pianist.

De voorganger die spreekt, moet drie meter, de cantor die zingt, vijf meter, afstand houden van de andere aanwezigen. Dat houdt ook in dat de gelovigen niet zullen kunnen zingen in de vieringen. Zacht meespreken kan wel.

Dit zijn niet alle, maar een greep van de maatregelen die ook in de kerk onze gezondheid, die van onze medegelovigen en die van hen die wij ontmoeten, zullen beschermen.

In elke kerk zullen vriendelijke mensen de gelovigen helpen om zich terug thuis te voelen. Noem dit ‘begeleiders’, stewards of hostessen…

De volledige tekst van het Draaiboek van de Katholieke Kerk in België bij de hervatting van de publieke liturgische vieringen kan u raadplegen o.a. via onze website www.parochieindeinze.be.

In ieder geval blijft u heel erg welkom om samen met onze geloofsgemeenschap de zondag te vieren. Ook op weekdag bent u zeer welkom in de vieringen en gebedsmomenten.

Rond het Woord en de Tafel van de Heer mogen we intenser verbondenheid ervaren. In de eucharistieviering worden we geïnspireerd om christen te zijn We mogen er de Heer aanwezig weten en zien. We worden er bezield en gezonden. En vanuit ons biddend en vierend samenzijn zullen we bemoedigd en gesterkt de zending in ons leven beter kunnen opnemen.

Alvast heel veel dank aan het pastoraal team, de kosters, de kerkbesturen, de parochieploeg, de priesters, de lokale parochiale werkgroepen, en alle andere mensen die er zorg voor dragen dat wij samen kunnen vieren in zo veilig mogelijke omstandigheden. En heel veel dank ook aan u allen, voor uw geduld, uw goede wil, uw burgerzin, en uw verbondenheid in gebed en dienst.

IN DEZE ZONDAGSVIERINGEN IN ONZE PAROCHIE IN DEINZE BENT U TEN ZEERSTE WELKOM:
Op zaterdagnamiddag:
• Om 16.00 u. in de Onze-Lieve-Vrouwkerk (Markt)
• Om 17.30 u. in de Onze-Lieve-Vrouwkerk (Markt)

Op zondag:
• Om 09.00 u. in de Sint-Pauluskerk (Oostkouter)
• Om 09.30 u. in de Sint-Martinus en Antonius-Abtkerk (rond punt)
• Om 09.30 u. in de Sint-Amandus en Jobkerk (Astene)
• Om 10.30 u. in de Onze-Lieve-Vrouwkerk (Markt)
• Om 18.00 u. in de Onze-Lieve-Vrouwkerk (Markt)

Mag ik nog eens vragen dat voor wie dit mogelijk is, kiest voor een ‘verschuiven’ naar de viering van 16.00 u. op zaterdag of op 18.00 u. op zondag, dat wegens het maximum aantal gelovigen dat wij mogen binnenlaten in één viering. Heel hartelijk dank!

Deken Rudy, pastoor-moderator van de Parochie in Deinze-Nevele

 

Bericht van de Belgische bisschoppen (3 juni 2020) 
De Nationale Veiligheidsraad gaf groen licht voor de erkende erediensten in ons land om vanaf maandag 8 juni opnieuw te kunnen samenkomen om religieuze diensten te houden. We danken allen die ertoe hebben bijgedragen dat we na het lange wachten nu weldra weer samen kunnen vieren in onze kerken.
De veiligheidsmaatregelen die daarbij zullen gelden, afgesproken met en goedgekeurd door de overheid, zijn eind vorige week aan alle plaatselijke pastorale verantwoordelijken en kerkfabrieken bezorgd. Ze zijn ook online beschikbaar via de portaalwebsite Kerknet. De uitwerking ervan is in volle gang. De lokale verantwoordelijken beslissen wanneer zij helemaal klaar zijn om de vieringen te hernemen. De veiligheid en de gezondheid van eenieder staan altijd voorop.
In deze eerste fase van de opheffing van de lockdown voor erediensten is een van de belangrijkste maatregelen een maximum van 100 deelnemers per viering en 200 deelnemers vanaf 1 juli. Waar dit niet zal volstaan, stellen we voor aan te sluiten bij de weekendvieringen in andere kerken of tijdelijk ter plaatse meer vieringen te organiseren. In heel wat kerken kan men ook op weekdagen de eucharistie vieren.
Van harte ook een welgemeende uitdrukkelijke dank:
voor het begrip en het geduld om zolang niet samen te kunnen vieren in de kerken;
voor de alternatieven die creatief werden gezocht en gevonden via radio, tv en de vele livestreams die spontaan werden opgezet;
voor het individuele gebed thuis, in de kerk, aan een veldkapelletje en op zovele andere plekken uitgesproken;
voor het uitwisselen van gebeden en andere bemoedigende teksten;
voor zoveel extra geestelijk voedsel dat werd aangeboden via Kerknet, Kerk en Leven, sociale media en andere kanalen;
voor de zorg voor elkaar, uitgedrukt in een telefoontje, mailtje, kaartje, WhatsApp, bezoek op afstand, boodschappen doen voor elkaar en in alle andere hulp die we elkaar boden;
en niet het minst voor het nabij zijn en blijven bij wie door het virus een dierbare verloor of ernstig ziek werd.
We konden vele weken niet samen vieren in onze kerken, maar onze diepe verbondenheid met elkaar zocht en vond vele andere wegen.
De bisschoppen van België

Al deze info en nog veel meer kan u terugvinden op de website van onze parochie: www.parochieindeinze.be , op kerknet en in Kerk en Leven, het parochieblad.

 

lief en leed

Ik misse u waar ik henenvaar of waar ik henenkeer:
den morgenstond, de dagen rond en de avonden nog meer (G.G.)

In de Sint-Martinusparochie namen we afscheid op: 

26 februari 2020: Suzanne Van de Vijver, weduwe van Gentiel Taghon. Suzanne was 96 jaar en woonde in wzc St.-Vincentius, voorheen in de Kouterlosstraat. 

21 februari 2020: Daniel De Ruyck. Daniel was 91 jaar en woonde in wzc Karel Picqué, voorheen in de Tonnestraat.

18 februari 2020: Leona Naessens, weduwe van Jules Arickx. Leona was 97 jaar en woonde in het wzc St.-Jozef, voorheen in de Dentergemstraat. 

8 februari 2020: Gabrielle De Neve. Gabrielle was 93 jaar en verbleef in het wzc St.-Jozef, en woonde voorheen in de Tabakstraat in Wontergem. 

1 februari 2020: Dionisia Rogge. Dionisia was 100 jaar en verbleef in wzc St.-Jozef, voorheen in de Gentpoortstraat.

29 januari 2020: Norma Langedock, weduwe van Frans Lefebvre. Norma was 87 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Tolpoortstraat. 

24 januari 2020: Hans Siebert, weduwnaar van Denise Willems. Hans was 83 jaar en verbleef in het woonzorgcentrum St.-Jozef, voorheen in de St.-Hubertstraat. 

4 januari 2020: Maria Bauwens, weduwe van Wilfried Vanhooren. Maria was 88 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in Brugge

17 december 2019: Maurice Michels, echtgenoot van Godelieve De Waele. Maurice was 92 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Tolpoortstraat. 

16 december 2019: Maria De Clercq, weduwe van Maurice Verlijen. Maria was 96 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Boomstraat. 

22 november 2019: René Strobbe, weduwnaar van Simonne De Boever. René was 97 jaar en verbleef in wzc St.-Jozef en woonde voorheen in de Machelenstraat

14 november 2019: Willy Maurice Dewith, echtgenoot van Aurore Vandenbergen. Willy was 91 jaar en woonde in wzc St.-Jozef.

8 november 2019: Blanche Van de Velde, echtgenote van Marnik Moreels. Blanche was 82 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Tolpoortstraat.

7 november 2019: Rosette De Meulenaere, weduwe van Frans Janssens. Rosette was 93 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Grimbaartstraat. 

2 november 2019: Margareta ‘Margriet’ Teirlinck, weduwe van Roger De Witte. Margareta was 98 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Achterstraat.

18 oktober 2019: Albert Stichelbaut. Albert was 95 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Karel Picquélaan.

17 oktober 2019: Lucienne Heinckiens, weduwe van Willy Vroman. Lucienne was 87 jaar en woonde in wzc St.-Jozef. 

14 september 2019: Etienne Lootens, weduwnaar van Maria Taelman. Etienne was 90 jaar en woonde in de Leiemeersstraat. 

29 augustus 2019: Alicia Samson, weduwe van Rochus De Winter. Alicia was 94 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Désiré Delcroixstraat.

29 juli 2019: Alice De Witte, weduwe van Hugo De Cuyper. Alice was 94 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen te Gent. 

13 juli 2019: Marcella Tijtgat, weduwe van Modest Henri Persijn. Marcella was 88 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in Zulte. 

15 juni 2019: Gilbert De Groote, weduwnaar van Antoinette Van Hauwaert. Gilbert was 85 jaar en woonde in de Lindelaan.

17 mei 2019: Daniël Van Den Driessche, echtgenoot van Ria Rademakers. Roger was 80 jaar en woonde in de Kortrijksesteenweg.

18 april 2019: Simonne Vercruysse, weduwe van Robert Tuytens. Simonne was 89 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Ommegangstraat. 

13 april 2019: Emiel Heye, weduwnaar van Simonne Campe. Emiel  was 95 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Tonnestraat. 

6 april 2019: Marie-Louise Vanderbauwhede, weduwe van Gerard Goetgeluk. Marie-Louise  was 91 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen op de Markt. 

27 maart 2019: Gerard Goetgeluk, echtgenoot van Marie-Louise Vanderbauwhede. Gerard was 91 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen op de Markt. 

15 maart 2019: Leona Campe, weduwe van Astère Rutsaert. Leona was 85 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Pastoriestraat. 

2 maart 2019: Hilda Maertens, weduwe van Herman Hensen. Hilda was 92 jaar en woonde voorheen in de Tolpoortstraat.

2 maart 2019: Leon-Adrien Cornelis, weduwnaar van Denise Cooreman. Adrien was 86 jaar en woonde voorheen in de Kortrijkstraat. 

2 maart 2019: Cooreman Denise, echtgenote van Leon-Adrien Cornelis. Denise was 85 jaar en woonde voorheen in de Kortrijkstraat. 

25 januari 2019: Marie Louise De Volder. Marie Louise was 82 jaar en woonde in het wzc St.-Jozef, voorheen in de Sint-Hubertstraat.

16 januari 2019: Angèle Adams, weduwe van Robert Van Houtte. Angèle was 90 jaar en woonde in het woonzorgcentrum St.-Jozef, voorheen in Machelen.

14 januari 2019: Noël Bauters, echtgenoot van Hedwige Verheecke. Noël was 81 jaar en woonde in de Kortrijkstraat

11 januari 2019: Madeleine Verleyen, weduwe van Oscar Simoens. Madeleine was 98 jaar en woonde in WZC St.-Jozef.

27 december 2018: Theofiel Delfosse, weduwnaar van Celina Mertens. Theofiel was 99 jaar en woonde in wzc St.-Jozef, voorheen in de Louis Dhondtstraat. 

Wij gedenken deze overledenen en bidden voor hen en hun familie. Moge zij delen in de verrijzenis van de Heer.

 

Waait mij nu zoetjes, o zuchtende wind;
wiegt mij en douwt mij, dat zuilende kind (G.G.)

In de Sint-Martinuskerk werden door het Heilig Doopsel in de christelijke gemeenschap opgenomen op:

2 februari 2020: Elina, dochtertje van Valesca Saegerman

8 december 2019: Wout en Lara, zoontje en dochtertje van Cédric Nachtergaele en Ruth Van Mol

17 november 2019: Senne, zoontje van Maarten Wauters en Lien Verhelst

20 oktober 2019: Thor, zoontje van Carlo Waelens en Barbara Bracke

20 oktober 2019: Adam, zoontje van Benjamin Bracke en Maria Szaruga-Bracke

6 oktober 2019: Warre, zoontje van Joren Blancquaert en Marijke De Smet

6 oktober 2019: Louis, zoontje van Joël Stocké en Jolanda Van Pamel

6 oktober 2019: Lena, dochtertje van Joeri Vlekken en Eva Mestdagh

1 september 2019: Briek, zoontje van Lander Stove en Elke Duchi

1 september 2019: Gianni, zoontje van Kurt Vandermoere en Sharon Dejonckheere

1 september 2019: Lukas, zoontje van Steven De Volder en Evelien Gevaert

2 juni 2019: Ines, dochtertje van Pieter Glorie en Delphine De Boever 

7 april 2019: Ella, dochtertje van Ludwig Rooms en van Annelies Van den Bossche

17 maart 2019: Ruby, dochtertje van Elie Merheb en Aagje Buekens

3 maart 2019: Lara, dochtertje van Steven De Coninck en Lien Dhont

17 februari 2019: Aurelio, zoontje van Stijn Vanluchene en Nathalie Van Den Bossche

De Sint-Martinusgeloofsgemeenschap wenst hen en hun familie van harte proficiat en verwelkomen hen van harte in hun midden.

 
Kom 'e keer,
fliefflodderker,
'k hebbe u, 'k hebbe u zo lief (G.G.)

Werden in de Sint-Martinusparochie door het sacrament van het huwelijk met elkaar verbonden op:

6 juli 2018: Naomi De Groote en Jeroen Vanlede

De Sint-Martinusparochie wenst de jonggehuwden van harte veel geluk toe.

Sint Martinus Kerk buitenaanzicht

Hits: 47729 Laatst bijgewerkt: 08 augustus 2020

Contactinformatie

Priester

E.H. deken Rudy Van Acker
Kaaistraat 3
9800  Deinze

Telefoon: 09/386 15 00
GSM: 0479/676 929

rudy.van.acker@kerknet.be

Meewerkende priester

E.H. August De Groote
Lodorp 26
9880 Lotenhulle

Tel: 051/688 738

Dekenaal secretariaat

Kaaistraat 1
9800  Deinze

Tel: 09/386 16 21

dekenaat.deinze_zulte@skynet.be

Kaart