Herfst 2019

      

Onze Lieve Vrouw ten hemel opgenomen 2019

augustus 2019

vakantie 2019

Zomerreceptie 2019

ZONDAG 30 JUNI, ZO’N DAG, EEN ECHTE ‘ZON’DAG IN SINT-MARTINUS PETEGEM-DEINZE

Wat stilaan een traditie aan het worden is in de Sint-Martinusgeloofsgemeenschap te Petegem-Deinze is het inderdaad zondag 30 juni ll. dan ook gebleken.  Bij de start van de grote vakantie liet de zon zich niet heel snel zien, maar naarmate de tijd vorderde liet de zon zich steeds meer en meer zien. 
Maar het belangrijkste van de eucharistieviering was dat de zon in de harten van heel veel aanwezigen heeft geschenen en zeker  niet in het minste van voorganger August De Groote die de dag voordien een respectabel aantal -hoeveel is hier niet ter zake- kaarsjes heeft mogen uitblazen.  Bij de start van de eucharistieviering was hij fier en gelukkig heel wat gelovigen te mogen verwelkomen.
De misviering werd muzikaal opgeluisterd door het koor Amabile uit Aalter en op het doksaal gaf het parochiaal mannenkoor het beste van zich zelf.  In zijn homilie wees medepastoor August op het belang van een vakantie. Hij vertelde hoe goed het eens kan zijn om op tijd  afstand te nemen van het jachtige en het concurrerende leven. ‘Het is zeer belangrijk eens te kunnen onthaasten, maar we mogen niet vergeten dat we die vrije tijd mogen en zelf moeten benutten om eens naar zich zelf op zoek te gaan. Wij moeten leren oog hebben voor  wat de schepping ons biedt, voor de natuur en ook voor cultuur’ beëindigde hij zijn homilie.
Er werd gebeden, gezongen en geluisterd; het meest van al nog toen ‘Lied van mijn Land’ werd gespeeld en toen bij het einde van de eucharistieviering de aanwezigen werden vergast op een extra orgelstuk.  En dat muziek een drager is van Gods woord en meer dan ooit ook cultuur is werd hier des te meer  bewezen.
Na afloop van de eucharistieviering  werden de aanwezigen uitgenodigd op een receptie met fruitsap -al dan niet in veredelde vorm- op het pleintje aan de westzijde van de kerk. Eens te meer is ook nu gebleken dat de Sint-Martinusgeloofsgemeenschap  een open gemeenschap is waar samen wordt gebeden, gezongen en ook naar elkaar wordt geluisterd.
En of de zon scheen? Zeker en niet alleen in onze harten!
Jan De Waele

 

Pinksteren - vaderdag 2019

Mei 2019

bloemenbloemMaria

Eerste zondag van de veertigdagentijd 2019

40 dagen lang begeven we ons op een tocht door de woestijn, een trekken door de doolhof van het leven. Een zoeken naar ... en ons bewust worden van ...
Voor het altaar een sterk sprekend symbool voor onze innerlijke doolhof, onze zoektocht. 

 

Kerstavond en kerstdag 2018  EEN BIJZONDER GEBOORTEFEEST MET EEN EREGAST

Op maandag 24 en dinsdag 25 december vonden in de Sint-Martinusgeloofsgemeenschap te Petegem-Deinze wel twee bijzondere eucharistievieringen plaats.  Op de vooravond van Kerstmis vond een zeer stijlvolle kerstwake plaats, die reeds sinds lang in het geheel van de parochie in Deinze een niet te miskennen plaats heeft verworven.
Een nagenoeg bomvolle kerk was getuige van een sfeervolle viering die muzikaal werd ondersteund door het koor Amabile uit Aalter.  Medepastoor  August De Groote was terecht fier, en niet alleen hij om zo veel enthousiasme.  Behalve voorgaan in de eucharistieviering ontpopte hij zich ook als eminent koorleider en als een goede inspirator en motivator om samen te zingen, te bidden en naar elkaar te luisteren.
Hij legde uit hoe het Geboorteverhaal niet alleen een verhaal van 2000 jaar geleden is, maar nog steeds een verhaal van 2018 is gebleven.  Om dat te illustreren werd dat verhaal verteld net alsof een grootvader het zou vertellen aan zijn kleinkinderen bij een gezellige open haard.  Maar omdat te veel nu éénmaal echt te veel is zagen we het evenbeeld van voorganger August,  zijn nagenoeg 10 jaar jongere broer Patrick  dat verhaal vertellen. Het werd heel stijlvol uitgebeeld door een aantal mensen van de parochiale werkgroep en enkele bereidwillige parochianen onder leiding van vormselcatechiste Ann Beeusaert.  Bijzondere dank gaat ook uit naar een jong gezin, wiens kind enkele maanden geleden in de Sint-Martinuskerk werd gedoopt, om hun gemotiveerde deelname aan deze viering.
In de homilie vroeg de medepastoor zich soms af of sommigen niet de fout begaan een geboorte- of verjaardagsfeest te organiseren zonder aandacht te besteden aan degene die gevierd wordt of zonder hem of haar uit te nodigen. “Hoe zou het zijn, mochten we degene die gevierd wordt buiten laten staan en te degraderen tot een stille toeschouwer die door het venster mag of moet  toekijken hoe binnen mensen vieren en elkaar de vrede toewensen?  Wordt  veelal niet de fout gemaakt, gedreven door de consumptiemaatschappij de mens te vergoddelijken, in plaats van God te vermenselijken?” vroeg voorganger August zich af.
Op dinsdag 25 december, de dag van het Hoogfeest van Kerstmis zelf vond de plechtige eucharistieviering plaats volgens hetzelfde concept als de kerstwake van de avond voordien. Voor de muzikale ondersteuning stond nu echter het parochiaal mannenkoor garant. Er werd opnieuw samen gezongen, gebeden en geluisterd naar elkaar door veel aanwezigen.  Voorganger August De Groote drukte zijn dankbaarheid uit om de meevierende geëngageerdheid van de aanwezigen, wie ze ook waren en van waar ze ook kwamen.
Daarom maakte hij ook een afspraak voor zondag 30 december om 09.30 u.  om tijdens de laatste eucharistieviering van 2018   samen te bidden, te zingen en dankbaar terug te blikken op datgene was 2018 ons bezorgd heeft.

 

Tweede zondag van de advent 2018

ADVENT EN KERST IN SINT-MARTINUS - SAMEN MET BOND ZONDER NAAM OP PAD

Op zondag 9 december, de 2de zondag van de Advent ging de Sint-Martinusgeloofsgemeenschap in Petegem-Deinze samen met de Bond zonder Naam op pad.  Dat pad is ontstaan om dat er op gelopen wordt. In zijn homilie legde voorganger August De Groote waar dat pad naartoe leidt.  We gaan in het pas begonnen liturgisch jaar op pad om de Verlosser en de Redder te ontmoeten.

‘We gaan op pad om hen die geen gezicht of naam hebben er één te geven. Daarom zijn we gelukkig Astère Allaert van Bond zonder Naam in ons midden te hebben. De Bond zonder Naam zet zich in voor net hen, die geen naam of gezicht hebben’ vertelde medepastoor August. Tijdens de 1ste zondag van de Advent had hij uitgelegd  hoe belangrijk het wel is om zich met de zorgen en ook verlangens eens los te maken van het aardse, net zoals wierook ten  hemel  opstijgt. Dat is ook een werkelijkheid die, in aanloop naar de komst van de Redder, ook de andere zondagen van de Advent meer dan ooit van toepassing is.  Die Redder krijgt op 25 december een naam en een gezicht.

Na afloop van de eucharistieviering kregen de aanwezigen een overzichtskaart van hoe zowel de Advent als Kerstmis wordt gevierd in de Sint-Martinuskerk. Heel speciaal wordt aandacht besteed aan de kerstwake van maandag 24 december om 17.00 u. en de plechtige hoogdagviering van Kerstmis op dinsdag 25 december om 09.30 u.  Er wordt ook reeds vooruitgeblikt naar het komend jaar 2019.  Nu reeds werd een afspraak gemaakt voor de traditioneel geworden nieuwjaarsreceptie na afloop  van de eucharistieviering van zondag 27 januari 2019. 
Jan De Waele

 

advent 2018

Zondag 2 december of de 1ste zondag van de Advent wordt in de Sint-Martinusgeloofsgemeenschap Petegem-Deinze op wel een heel  bijzondere manier gevierd. De redenen daartoe zijn tweevoudig: op de eerste plaats vangt dan een nieuw liturgisch jaar aan of zeg maar het  Kerkelijk Nieuwjaar, en op de 2de plaats is het de 1ste zondag  van de Advent.

Wie Nieuwjaar zegt denkt meteen aan nieuwjaarswensen en aan het-samen-zijn met familie om op het nieuwe jaar te klinken. Zo gebeurt het ook in de Sint-Martinuskerk. Voorganger August De Groote, het kerkbestuur en de parochieploeg nodigen iedereen graag uit op de eucharistieviering van 09.30 u. waarin gezongen en gebeden wordt en waar aan elkaar de vrede wordt toegewenst. 

De eucharistieviering krijgt een verlengstuk onder de vorm van een koffiemoment, waarop iedere aanwezige wordt uitgenodigd. Dit geeft dan de gelegenheid om elkaar wat beter te leren kennen en om samen uit te kijken naar de komst van de Verlosser. Immers de ‘komst van’ betekent in het Latijn  ‘Adventus’.  De Advent duurt 4 zondagen en het wordt een tijd van verlangend uitkijken naar de geboorte van Jezus Chrtistus. Laten we dit samen met z’n allen doen niet alleen op zondag 2 december met een kopje koffie, maar ook de zondagen nadien. Laten we  op een blijvende manier elkaar de vrede toewensen die met de komst van Jezus Christus, Gods zoon heel concrete vormen krijgt. (Jan De Waele)

 

11 november 2018

Wie op zondag 11 november ll. naar de eucharistieviering in de Sint-Martinuskerk te Petegem-Deinze is geweest, werd meteen  in  het kerkportaal al in de sfeer van het gebeuren gedompeld.  De inrichting van het kerkportaal deed de talrijke aanwezigen herinneren aan het bijzondere van datgene wat precies 100 jaar geleden gebeurde: immers op 11 november 1918 werd in het Franse Compiègne, ten noorden van Parijs, het staakt-het-vuren tussen de diverse strijdende krachten ondertekend.
Voor die herdenking werden ook gebedskaarten met aangepaste teksten, gebeden en liederen uitgedeeld.  Op de frontzijde stond de afbeelding van ten strijde trekkende soldaten en op de achterzijde was te zien hoe een soldaat een begraven mede-strijder eer betoont.   De tekst van ‘In Flanders Field’ by John McCrae, stond naar een vrije vertaling van Bert Decorte (1968) in het Nederlands op de voorkant van het gebedskaartje te lezen.

De ingetogen eucharistieviering begon heel ontroerend toen voorganger August De Groote  en het 6-koppig  parochiaal mannenkoor hun intrede deden in het hoogkoor terwijl ‘Te Velde’ te horen was.  Net voor het altaar werden enkele grafkruisjes uitgebeeld met  een klaproos of ‘poppy’ zoals die vereeuwigd werd door een Vlaamse  frontstrijder Joe English, geboren uit een Brugse  moeder en een Ierse vader. Als schilder en beeldend kunstenaar slaagde hij er in heldenhuldezerken te ontwerpen die een inspiratiebron waren geworden voor talrijke oorlogskerkhoven, waar van Tyne Cot  in de Zonnebeekse deelgemeente Passendale, nabij Ieper wel één van de meest memorabele is. 

De viering kreeg een heel gevoelige toets toen zowel het gedicht ‘In Vlaanderens Velden’ als fragmenten van een 4-tal brieven van soldaten aan hun moeders werden voorgelezen. In zijn homilie gaf voorganger August ons een zeer beklijvende boodschap mee: ‘Moeten wij blijven gedenken wat honderd jaar geleden gebeurd is, of mogen we dat vergeten?’ was zijn vraag. Hij antwoordde heel overtuigend :’Neen, dat mogen wij niet. Wat gebeurd is, is nu geschiedenis en dat vergeten zou een gebrek zijn aan respect voor hen die voor ons gestreden hebben en die mogelijk hebben gemaakt dat wij nu vrede kennen. Laten wij daarom de ‘groote oorlog’ niet vergeten, maar beginnen we met een einde te maken aan de kleine oorlogjes tussen ieder van ons.  Dan kan vrede betekenisvol zijn zoals het wordt uitgedrukt als we ‘Sjalom’ zeggen of elkaar net voor de communie elkaar de vrede toewensen. Vrede is meer dan ooit zinvol in tegenstelling tot oorlog die geen zin heeft, die nutteloos en onverantwoord is ’.

Net na de communie werd respect getoond  voor hen die meer dan honderd jaar zich zelf hebben gegeven om ons nu een eeuw later dat te geven waar wij nu kunnen van genieten.  Tijdens het spelen van zowel de nationale als de Europese hymnes konden heel wat gelovigen van dat respect en eerbied getuigen.

Na de eucharistieviering werd tijdens het verlaten van de kerk ‘Highland Cathedral’, een Schotse uitvaartmuziek gespeeld. Ik zag dat heel wat mensen mijmerend een beetje bleven nadenken bij de diverse kerkversieringen die een evocatie brachten van dat gene wat honderd jaar geleden is gebeurd. Het hoeft dan niet verwonderd te zijn dat sommigen moeite moesten doen om hun ontroering  te onderdrukken en een traantje weg te pinken. Sommigen hoorde ik zelfs zeggen: ‘Dat is de strijd geweest van mijn vader’.
Nooit meer oorlog. Sjalom. Vrede zij met U!

(Jan De Waele)

11 november

11 november11 november11 november

Allerheiligen 2018

allerheiligenallerheiligen

allerheiligen

Mei 2015

mei 2015mei 2015mei 2015mei 2015

mei 2015

Kerstmis 2014

1 november 2014

Lente 2014

Vakantie

Pinksteren 2011

Asdag 2011

27 februari 2011

Zondag 27 februari mochten we op een stijlvolle en verzorgde manier eucharistie vieren samen met de kandidaat vormelingen en hun ouders. Deze catechesemis met naamopgave en kruisoplegging werd opgedragen door dienstdoend priester August De Groote. Er werd beroep gedaan op een tolk voor gebarentaal ten behoeve van niet horende mensen.

Pasen 2010

40 dagen tijd 2010

Maria ten hemel opgenomen

Op de vooravond van Maria-ten-hemel-opgenomen (15 augustus 2009) werd de eucharistie muzikaal opgeluisterd door het "vocaal ensemble Amabile".  Zij brachten prachtige liederen in een mooi versierde kerk.

 

Hits: 3315 Laatst bijgewerkt: 29 september 2019

Contactinformatie

Priester

E.H. deken Rudy Van Acker
Kaaistraat 3
9800  Deinze

Telefoon: 09/386 15 00
GSM: 0479/676 929

rudy.van.acker@kerknet.be

Meewerkende priester

E.H. August De Groote
Lodorp 26
9880 Lotenhulle

Tel: 051/688 738

Dekenaal secretariaat

Kaaistraat 1
9800  Deinze

Tel: 09/386 16 21

dekenaat.deinze_zulte@skynet.be

Kaart